×
Vyhľadávanie

Vydrží to?

Ako vedieť, že náš vzťah s Bohom je v bezpečí

V našich životoch je mnoho vzťahov, ktoré nevydržia. Vidíme rozvody, máme priateľov, o ktorých nepočujeme, ale možno prežívame aj smrť niekoho, koho sme milovali. Preto sa možno čuduješ novému vzťahu s Bohom... Vydrží tento vzťah? Boh nám hovorí „neopustím ťa, ani nezanechám“ (Heb 13,5). Ak uveríme v Ježiša, prijmeme ho do svojho života a staneme sa tak jeho deťmi, navždy zostaneme v bezpečí Jeho lásky. Nasledujúce Slovo ti pomôže porozumieť tomu, čo je platí o našom vzťahu s ním.

„Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.“ (Rim 3, 21-24)

Nasledujúce slová z Biblie ti pomôžu poznať pravdu o tvojom vzťahu s Bohom.

Predtým, ako sme sa stali kresťanmi

Možno si nevedel o nasledujúcich veciach. Avšak skôr, než sme sa stali kresťanmi, Biblia o nás hovorí ako o:

 • Nepriateľoch Boha (Rim 5,10)
 • Slabých (Rim 5,6)
 • Bezbožných (Rm 5,6)
 • Hriešnikoch (Rim 5,8)
 • Stratených (Mat 18,11)
 • Biednych (Zj 3,17)
 • Slepých (2Kor 4,4)
 • O tých, ktorí majú zažiť Boží hnev (Jn 3,36)
 • Mŕtvych kvôli našim hriechom (Ef 2,1)
 • Nerozumných, ktorí slúžia rôznym rozkošiam (Tít 3,3)
 • Tých, ktorí konajú zlo (Kol 1,21)
 • Vzdialených od Boha (Ef 2,13)
 • Beznádejných (Ef 2,12)
 • Chodiacich v tme (Jn 8,12)

Keď sme sa stali kresťanmi

Hneď, ako prijmeme Ježiša do našich životov, máme nielen nový vzťah s Bohom, ale aj nový život. Po prijatí Ježiša nás Biblia opisuje ako tých, ktorí sú:

 • V pokoji s Bohom (Rim 5,1)
 • Božími deťmi (Jn 1,12)
 • Úplne vykúpení (Kol 1,14)
 • Blízko pri Bohu (Ef 2,13)
 • Naplnení Duchom Svätým (Ef 1,13)
 • Členmi jeho kráľovstva (Kol 1,13-14)
 • Milovaní Bohom (1Jn 4,9-10; Jn 15,9)
 • V bezpečí Božej lásky (Rim 8,38-39)
 • Zachránení skrze Božiu milosť (Ef 2,8-9)
 • Bohom vyvolení (Ef 1,4-5)
 • Živí v Bohu (Ef 2,15)
 • Spravodliví v Božích očiach (2Kor 5,21)
 • Vedení láskavým Pastierom (Jn 10,27)
 • Majú večný život (Jn 3,16)
 • Nežijú v tme (Ef 5,8)
 • Kristus prebýva v našich srdciach (Ef 3,17)
 • Sme tí, ktorí prešli zo smrti do života (Jn 5,24)

Ježiš hovorí, „...toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Jn 6,37). Ďalej hovorí, „Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,28-30). Drží nás pevne.

Navyše, môžeme si byť istí, že „ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša“ (Flp 1,6).

Ježiš zaplatil za naše hriechy a keď mu za to poďakujeme, prijmeme ho do nášho života a chceme, aby náš život patril jemu, urobí z nás svoje deti, odpustí nám a prijme nás.

Tento vzťah je chránený nie tým, čo robíme, ale tým, aký Boh je a Ježišovou smrťou namiesto nás. Ježiš zaplatil za náš vzťah s ním tým, že zobral na seba trest za hriech, ktorý stál medzi nami a Bohom. A tak sa stávame jeho dieťaťom, ktorému je odpustené, v ktorom Boh prebýva, dieťaťom, ktoré je spravodlivé v jeho očiach, pretože Ježiš prikryl naše hriechy. My však, žiaľ, stále hrešíme. Stále robíme veci po svojom namiesto toho, aby sme ich robili podľa Boha. Tento fakt ale nezmení istotu nášho vzťahu s Ježišom. Boh chráni náš vzťah s ním, lebo hovorí: „Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (Rim 5,1).

Spasenie skrze Ježiša je Božím darom, ktorý získame jedine vierou. V tom momente sa začína náš vzťah s Bohom, ktorý trvá večne. Náš vzťah s Ježišom nezávisí od našej osobnej svätosti, alebo úrovne viery, obetí, dobrých skutkov alebo náboženských úkonov. Boh nemá v úmysle, aby sme sa zameriavali na náš výkon. Boh si želá, aby sa naša pozornosť upriamila na Ježiša.

Na rozdiel od iných vzťahov, ktoré máme na tomto svete, náš vzťah s Bohom je v bezpečí, pretože to bol On, ktorý nás doviedol do tohto vzťahu a je verný, aby nás udržal až do večného života. Prvý list Korintským 1,9 hovorí: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.”

Opýtaj sa otázku