Vitaj v Biblii

Biblia neslúži len na učenie sa; slúži pre život. - Lawrence O. Richards

Chcel/a by si vedieť, čo si Boh v skutočnosti o tebe myslí? Alebo ako by si sa mal/a na Boha pozerať? Môžeš to ľahko zistiť ... v Biblii!

Biblia je veľmi osobným posolstvom pochádzajúcim od Toho, ktorý stvoril svet. Keďže ide o živé Božie Slovo, okrem toho, že upúta našu pozornosť, dokáže i oveľa viac. Hovorí s tebou. Verše, ktoré v nej dnes čítaš, môžu takmer záhadným spôsobom prehovoriť priamo do tvojich problémov.

Keďže Slovo, ktorým sa nám Boh prihovára, je živé a mocné, bodne oveľa viac, než ktorýkoľvek dvojsečný meč – presekne sa k miestu, v ktorom sa duch a duša stretávajú, až do najintímnejšej oblasti ľudského bytia; preskúma všetky myšlienky a pohnútky srdca (Židom 4,12).

Z Biblie sa dozvedáme ako bola napísaná

„Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“ (2 List apoštola Petra 1, 20-21). Tieto verše sa vzťahujú hlavne na proroctvá Starého Zákona, ale celá Biblia je inšpirovaná Bohom: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté...“ (2 List apoštola Pavla Timotejovi 3, 16).

Slovo inšpirácia doslova znamená „vdýchnuté Bohom.“ Slová Biblie pochádzajú priamo od samotného Boha, z Jeho dychu. Možno nájdeš iné knihy, ktoré budeš považovať za inšpiratívne a budeš si ich chcieť prečítať, pretože sú intelektuálne alebo emotívne ladené, ale tie nie sú Božím slovom. Jedine Biblia ním je.

Biblia odhaľuje, čo Boh chce, aby sme vedeli nielen o Ňom, ale aj o živote. Obsahuje prisľúbenia – veci, ktoré Boh sľúbil, že ich pre teba urobí. Tu je len zopár prísľubov:

 • Boh použije všetko v tvojom živote na dobré, pričom ťa bude premieňať, aby si sa stále viac podobal na Ježiša (List Rímskym 8, 28-29)
 • Bude vždy s tebou (Evanjelium podľa Matúša 28, 20)
 • Ochotne ti dá múdrosť, ak Ho o to požiadaš (List Jakuba 1,5)
 • Uspokojí všetky potreby v tvojom živote (List Filipským 4,19)
 • Pozná tvoje potreby skôr, ako Ho o ne požiadaš (Evanjelium podľa Matúša 6, 32)
 • Ak sa modlíš s vďačnosťou, Boží pokoj ťa bude ochraňovať po celý život (List Filipským 4, 4-7)

Väčšina kníh sa najlepšie číta hneď od prvej strany. Možno si myslíš, že najlepším spôsobom, ako začať štúdium Biblie, je od prvej strany Prvej knihy Mojžišovej (Genezis); veď napokon Genezis znamená „začiatok“. Biblia ale nie je usporiadaná v chronologickom poradí. Knihy Biblie sú usporiadané podľa kategórií. Možno budeš mať záujem prečítať si Bibliu podľa odporúčania, ktoré sa nachádza na konci tohto článku. Poradie je vytvorené tak, aby si porozumel najhlavnejším témam Slova a aby si sa oboznámil s väčšou časťou jej histórie.

Kľúčom k porozumeniu Biblie je Kristus

Starý Zákon sa teší na Jeho príchod. Evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) odhaľujú Kristovu identitu a poslanie; zvyšok Nového Zákona vysvetľuje dôsledky nového života v Kristovi. Aby si porozumel Starému Zákonu, musíš začať Novým Zákonom.

Ježiš povedal, že prišiel, aby nám dal život v hojnosti a časť toho môžeme okúsiť cez spoznávanie a poslúchanie Jeho Slova. Ježiš povedal: „... Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Evanjelium podľa Jána 8, 31-32).

To, že sme sa stali kresťanmi, sa udialo vďaka tomu, že nám niekto hovoril pravdy Božieho Slova. „Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom“ (1 List apoštola Petra 1, 23) a napredujeme v raste rovnakým spôsobom, skrze Jeho Slovo, ktoré On nazýva našou potravou. „A ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý“ (1 List apoštola Petra 2, 2-3).

Celý Žalm 119 hovorí o hodnote štúdia Božieho Slova. Tu je len niekoľko z dôvodov: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (verš 11). „Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje naveky. Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach“ (verše 97-99). „Sviecou mojej nohe je Tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku“ (verš 105).

Čítanie Biblie je intelektuálnym cvičením, ktoré zapája tvoju myseľ. Avšak, aby si porozumel duchovnému vyučovaniu a zároveň ho aj praktizoval, potrebuješ vedenie Ducha Svätého. Počas čítania Biblie sa modli a pros Ducha Svätého, aby ti ozrejmil to, čo chce, aby si vedel. „Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy “ (Evanjelium podľa Jána 16, 13). Buduj v sebe „ducha očakávania“ – Boh ťa chce vyučovať skrz Slovo. Nespoliehaj sa však len na pocity. Najlepšie chvíle pri štúdiu Biblie som zažil vtedy, keď som sa rozhodol, že jej ešte venujem ďalších 15 minút a to aj napriek tomu, že tých predchádzajúcich 15 minút bolo „nudných.“

Ak tvoje štúdium Biblie bude pravidelné, na každodennej báze, stane sa zvykom v tvojom živote. Nájdi si miesto bez rušivých vplyvov. Buď kreatívny/a a zvoľ si čas, v ktorom si najviac sústredený/á a schopný/á stráviť čas s Bohom. Nezabúdaj, že buduješ vzťah s Bohom a chceš sa s Ním porozprávať. Založ si denník, do ktorého si budeš zapisovať to, čo ťa Boh učí. Písanie ti zároveň pomôže usporiadať si myšlienky, ku ktorým sa môžeš po niekoľkých mesiacoch vrátiť.

Boh ocení čas, ktorý s Ním budeš tráviť a uvidíš, ako bude tvoja viera rásť a napredovať. Bude to dobre využitý čas.

Odporúčané poradie čítania Biblie:

 • Evanjelium podľa Jána
 • 1 List Jánov
 • List Apoštola Pavla Rímskym
 • List Apoštola Pavla Galatským
 • List Apoštola Pavla Efezským
 • List Filipským
 • List Apoštola Pavla Kolosenským
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Skutky Apoštolov
 • 1 List Apoštola Pavla Tesalonickým
 • 2 List Apoštola Pavla Tesalonickým
 • 1 List Apoštola PavlaTimotejovi
 • 2 List Apoštola Pavla Timotejovi
 • List Jakuba
 • Evanjelium podľa Marka
 • 1 List Apoštola Pavla Korintským
 • 2 List Apoštola Pavla Korintským
 • 1 Kniha Mojžišova - Genesis
 • 2 Kniha Mojžišova - Exodus
 • Kniha Józuova
 • Príslovia
 • 1 Kniha Samuelova
 • 2 Kniha Samuelova

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok