×
Vyhľadávanie

Príprava na ťažké časy

Biblia ti kladie na srdce jednu veľmi dôležitú vec. Apoštol Pavol učil svojich kresťanských priateľov: „Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním“ (Efezanom 4, 22-23). V Liste Rimanom 12, 2 inému spoločenstvu napísal: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“

Chceš slúžiť Ježišovi, ale je to ťažké, keďže tvoj život (obzvlášť ten myšlienkový) nie je v súlade s kresťanstvom. Nedá sa pozerať televíziu, ísť zajtra do práce alebo sedieť s kolegami na obede bez toho, aby sa na teba valili poznámky, ktoré popierajú alebo zosmiešňujú tvoju vieru. Tvoja myseľ sa môže stať rukojemníkom týchto myšlienok.

Keď Biblia hovorí o tvojom srdci, ide o tvoje túžby a vôľu. Najväčším prikázaním je milovať Pána celým svojím srdcom. Ježiš učil, že kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad. Apoštol Pavol v Liste Kolosanom 3, 2 napísal: „Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.“

Teraz si si možno spomenul na slová proroka Jeremiáša: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná? (Jeremiáš 17, 9).

Boh ti dal spôsob akým môže byť tvoja myseľ očistená a srdce zmenené. Dal ti Bibliu. Keď sa budeš učiť Božie slovo naspamäť, jeho vplyv v tvojom živote sa ešte zväčší.

Satan pokúšal Ježiša po štyridsiatich dňoch postenia sa na púšti. Zakaždým ho ale Ježiš napomenul slovami z Piatej knihy Mojžišovej. Povedal: „Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Matúš 4, 4).

Raz som sa naučil naspamäť dva verše, ktoré sú pre mňa duchovným útočiskom vždy, keď čelím pokušeniu: „Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova... V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (Žalm 119, 9 a 11). Už nie som mladým mužom, ale určite sa viem stotožniť s jeho túžbou ostať čistým. Ježiš sa modlil za svojich učeníkov: „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!“ (Ján 17, 17). Učením sa Božieho slova naspamäť sa premieňa tvoje myslenie a uprostred pokušenia dokážeš rozoznať, čo je správne.

Memorovanie Biblie... Môžeš si predstaviť škuľavého učenca skrytého niekde v zákutiach seminára alebo dieťa, ktoré recituje mechanicky naučené verše. Tieto predstavy odlož bokom. Schopnosť pamätať si Božie slovo je pre tvoj duchovný rast nevyhnutná. Môže sa ti to zdať ako nedosiahnuteľná méta – si príliš zaneprázdnený alebo starý aby si sa učil čokoľvek naspamäť. Alebo nie?

Psychológ Tim LaHaye vysvetľuje, že naša obava z učenia sa vecí naspamäť nie je ani tak mentálnym blokom ako je to skôr o tom, ako veľmi mi na tom záleží: „Ak by som si vypýtal vašu adresu alebo telefónne číslo, nemali by ste problém si na ne spomenúť. Ak to niekto dokáže, nebude mať problém naučiť sa naspamäť ani verše z Biblie. Úprimne, učenie sa veršov naspamäť si vyžaduje veľa práce, ale vášmu duchovnému životu sa odvďačí oveľa viac, než akékoľvek iné metóda štúdia Biblie.“1

Prvý Žalm opisuje človeka, ktorý sa učí naspamäť Božie slovo a potom o ňom často premýšľa (rozjíma nad ním): „Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou“ (Žalm 1,1-2).

Pokiaľ ti bude záležať na poznaní Božieho slova natoľko, že budeš ochotný učiť sa ho naspamäť, stane sa súčasťou tvojich myšlienok. Zistíš, že počas dňa si naň zrazu spomenieš. Ak sa v noci zobudíš plný hnevu či strachu, môžeš sa rozhodnúť pripomenúť si verše z Božieho slova, ktoré súvisia s danými pocitmi.

Žalmista opisuje, aký dopad má na život človeka rozjímanie nad Božím slovom: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu “ (Žalm 1, 3). Tí, ktorí rozjímajú nad Božím slovom, dokážu kráčať ďalej aj vtedy, keď je ťažké vôbec kráčať. Nepoddajú sa tlaku. Zostávajú pevní.

Ježišov život bol príkladom takejto stálosti. Nemôžeme tvrdiť, že žijeme presne tak ako žil bezhriešny, vtelený Boh, no môžeme si vážiť, čo si vážil On. Vyber si ktorékoľvek Evanjelium a začni si čítať o Ježišovi. Často cituje Božie slovo – spamäti! Takmer desať percent z toho, čo Ježiš v Evanjeliách hovorí, sú citáty zo Starého zákona. Keďže poznal Bože slovo naspamäť, dokázal vždy použiť pre danú situáciu tie najvhodnejšie slová. Bol ako remeselník, ktorý vždy inštinktívne siaha po tom správnom nástroji. To isté sa môže diať aj v tvojom živote.

List Rimanom 12, 2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“ Ak sa budeš učiť Božie slovo naspamäť a vedome o ňom premýšľať, získaš filter, ktorým dokážeš prehodnotiť každé posolstvo, ktoré k tebe prichádza cez reklamu, od priateľov v práci, od rodiny... všetko, s čím prichádzaš do kontaktu. Namiesto toho, aby si sa prispôsobil tomuto svetu, si premieňaný Božím slovom, ktoré obnovuje tvoju myseľ.

Tak teda začnime. Pozri sa na hodinky a poznač si čas. To, čo teraz nasleduje, si vyžaduje trochu úsilia, ale budeš prekvapený, koľko málo času ti v skutočnosti zaberie naučiť sa naspamäť jeden či dva verše. (Dokonca aj tí, ktorí sa už naučili tisícky veršov, začínali s jedným veršom.)

Skúsme z Listu Filipanom 4, 6-7:

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.”

Učenie sa naspamäť začína najprv s oboznamovaním sa. Nahlas si verš niekoľkokrát prečítaj. Tvoja myseľ vtedy pracuje tromi spôsobmi: vidíš ho, hovoríš nahlas a zároveň počúvaš. Potom si ten verš prepíš na kartičku alebo väčšie samolepiace papieriky. Keď si verše zapíšeš, môžeš si ich dať buď na chladničku alebo zrkadlo v kúpeľni.

Teraz sa pokús odcitovať naučené verše spamäti. Necíť sa zle, ak sa budeš musieť pozrieť na kartičku a pomôcť si. Len pokračuj slovo za slovom. Ak si budeš myslieť, že verše už vieš, napíš si ich.

Hotovo? Pozri sa na hodinky. Si o tridsaťštyri slov – dva verše – bližšie k tomu, aby sa z teba stal expert na memorovanie veršov.

Ponúkam ti zoznam biblických veršov, ktoré by si sa pre začiatok mohol naučiť:

 • Prvý list Korinťanom 10, 13
 • Prvý Jánov list 1, 9
 • Prvý Jánov list 5, 11-13
 • List Rimanom 3, 23
 • Evanjelium podľa Jána 1, 12
 • List Rimanom 5, 8
 • List Efezanom 2, 8-9
 • List Galaťanom 2, 20
 • List Rimanom 8, 28
 • Evanjelium podľa Jána 16, 33
 • List Efezanom 6, 10-11
 • Prvý Petrov list 5, 7
 • Skutky apoštolov 1, 8

1. Tim LaHaye, How to Study the Bible for Yourself. (Irvine, CA: Harvest House, 1976), str. 128.

Opýtaj sa otázku