×
Vyhľadávanie

Prečo nemusíme počúvať Satana

Stalo sa to začiatkom januára. Práve som sa vrátila z niekoľkých konferencií, kde som prednášala. V ten deň som sa zobudila deprimovaná a znechutená. Hlavou mi prúdili myšlienky ako: „Môj život skončil. Svoje najlepšie roky mám za sebou. Moja služba končí. Vôbec nemám pocit, že ma Boh miluje.“ Prečo som vôbec mala takéto myšlienky? Odkiaľ sa vzali? Čo môžem urobiť, aby odišli? Ku koncu dňa som sa už cítila v poriadku. Moja duša sa rozveselila a mala som opäť nádej. Čo som ale vedela, že mám urobiť, aby došlo k takejto zmene? Presne o to by som sa chcela s tebou podeliť, aby si aj ty mohol zvíťaziť vždy, keď ťa premôže pocit strachu, beznádeje alebo keď čelíš nejakému inému duchovnému zápasu.

Vďaka rokom stráveným v službe som sa naučila, že naša duša má nepriateľa. Nemôžeš ho vidieť, ale je tam. Prvý list apoštola Petra 5,8-9 hovorí: „Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere.“ Odolávame mu tým, že zostávame pevní vo viere a berieme Božie slovo vážne.

Kto je Satan?

Kto presne je Satan? Je to ten, ktorého Písmo označuje ako „Zlý“. Nie je protikladom Boha, nemá rovnaké postavenie ako Boh, pretože Boh nemá náprotivok. Boh nemá seberovného. Satan je len anjelom, ktorý podlieha Božiemu súdu. Satan sa pokúša ovládať kresťanov, ale Biblia nám hovorí: „Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Jánov 4,4).

Napriek tomu sa ale Satan pokúša odradiť kresťanov. Chce, aby sme hrešili a chce nám zabrániť, aby sme verili v Boha. Je naším nepriateľom. Nevidíme ho, ale je tu. Sám Ježiš sa za nás modlil, aby nás Otec ochránil pred zlým (Ján 17,15).

Satan má v Písme niekoľko pomenovaní - žalobca, ohovárač, otec lží, vrah, klamár, nepriateľ. Apoštol Pavol v liste Efezanom 6,12 hovorí: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.“ V 2. liste Korinťanom 2,11 apoštol Pavol hovorí, že si je vedomý Satanových úmyslov a ani my by sme ich nemali ignorovať.

Nemusíme sa báť. Nikdy by som neradila zameriavať sa na temnotu, hoci jednoznačne existuje. Namiesto toho by som chcela, aby ste spoznali víťazstvo, ktoré v Kristovi máme – pravdu a istotu, ktoré nám patria.

Ako presne Satan koná? Čo robí? Predovšetkým sa nás snaží oklamať – snaží sa, aby niečo vyzeralo ako pravda a pritom ide o klamstvo. Dr. Neil Anderson z organizácie Freedom in Christ Ministries uskutočnilužitočnépozorovania.

Biblia opisuje Satana troma spôsobmi:

  • pokušiteľ (Ev. podľa Matúša 4,3)
  • žalobca bratov (Zjavenie 12,10)
  • otec lží (Ev. podľa Jána 8,44)

Dr. Anderson spozoroval: „Ak by som ťa chcel pokúšať, vedel by si o tom. Ak by som ťa chcel obviniť, vedel by si o tom. Ale ak by som ťa chcel oklamať, nevedel by si o tom. Satanova moc je v klamstve. Ak odstrániš klamstvo, odstrániš aj jeho moc.“

Čelíme Satanovi

Ako môžeme čeliť Satanovým klamstvám? Pozrieme sa na to, čo hovorí Boh. Ak sa cítiš ako podradný kresťan, napríklad pretože si sa nemodlil alebo si nevenoval čas Božiemu slovu alebo ak máš pocit, že si sklamal Boha a začneš si myslieť: „Boh musí byť zo mňa taký sklamaný. Teraz sa ma určite vzdá.“ Nuž, čo hovorí Božie slovo? „Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša“ (List Filipanom 1,6). A ďalej: „A tak teda už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi“ (Rimanom 8,1).

Alebo si možno myslíš: „Boh ma v skutočnosti nemiluje. Ak by ma Boh miloval, nemal by som všetky tieto problémy.“ Možno, že to znie pravdivo, ale čo hovorí Božie slovo? „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás ...“ (Ev. podľa Jána 15,9) „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme…” (1. Jánov 3,1)

Alebo povedzme, že si znechutený z nejakého hriechu a Satan ťa obviňuje a hovorí ti, že Boh ti nikdy neodpustí. Je to lož. Ako to vieme? Čo hovorí Božie slovo? „Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Jánov 1,9).

Tu je ešte jeden príklad. Povedzme, že sa ti niekto zapáči a bude ti hovoriť: „Nevadí, že budeme spolu sexuálne žiť, pre Boha to nebude problém, veď sa tak veľmi ľúbime.“ Ale čo hovorí Božie slovo? „Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh“ (Hebrejom 13,4). „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha“ (1. Tesaloničanom 4,3-5).

Nedovolíme, aby nám naše pocity, myšlienky či Satanove lži diktovali, čo je pravda. Božie slovo je pravdivejšie než čokoľvek, čo cítime, myslíme si alebo vidíme. Satan sa pokúša zastrieť naše myslenie, snaží sa, aby sme si mysleli, že Boh nám niečo odopiera. Avšak je to Boh, ktorý nás stvoril a miluje nás natoľko, že za nás zomrel. Na to, aby si dokázal čeliť Satanovým klamstvám, potrebuješ poznať pravdu.

Najprv potrebuješ poznať Božie slovo, aby ťa mohlo oslobodiť. Máme sa vzoprieť diablovi „pevní vo viere“ (1. Petrov 5,9). Viera nie je pocit. Je to rozhodnutie, že budeme brať Božie slovo vážne. Aby sme získali slobodu v duchovnom boji, musíme sa pozrieť na tieto myšlienky, pocity a pokušenia a spýtať sa: „Čo na to hovorí Božie slovo?“V Ev. podľa Jána, 17. kapitola, hneď po tom, ako sa Ježiš modlil k Otcovi, „aby si ich zachoval od zlého“ (verš 15), vieš, čo povedal? „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda“ (verš 17). Ježiš taktiež povedal: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ev. podľa Jána 8,32).

Zistila som, aké dôležité je vedieť, kto sme v Kristovi. V Efezanom (1,18-19) apoštol Pavol píše, ako sa modlí: „... aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli… aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.“ Boh v nás žije a posilňuje nás.

Takže keď sa prichytíme pri zlých myšlienkach o sebe alebo o Bohu či o iných, čo s nimi urobíme? List Efezanom 6,16 hovorí: „Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.“ Píše sa tu, že budeme schopní uhasiť VŠETKY horiace šípy Zlého. Ide o myšlienky, ktoré na prvý pohľad prichádzajú odnikiaľ – podobne ako horiace šípy. Čo s nimi urobíme? Všimnime si, že sa tam píše „uchopte štít viery“. To je to, čo musíme urobiť. Nemôžeme si dovoliť zostať v duchovnom boji pasívni. Jakubov list 4,7 hovorí: „Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.“ Musíme aktívne konať na základe Božieho slova. Ak sa ocitneš pod paľbou horiacich šípov, mieria na tvoju myseľ.

Mal si niekedy pocit, že sa MUSÍŠ poddať pokušeniu, akoby sa ťa Satan snažil presvedčiť, že toto pokušenie je priveľké na to, aby si mu odolal? V takej chvíli je dobré pripomenúť si tento verš, ktorý ti odporúčam naučiť sa naspamäť: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť“ (1. Korinťanom 10,13).

Podrobenie myšlienok

Satan nedokáže čítať naše myšlienky, ale dokáže ich vkladať do našej mysle. 2. Korinťanom 10,5 hovorí: „... viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi.“ Fajn, čiže aké myšlienky to máme podrobiť Kristovi? Myšlienky, ktoré ti prídu na um a sú v rozpore s tým, čo o tebe hovorí Boh. Myšlienky, ktoré ti prídu na um a sú v rozpore s tým, čo Boh hovorí o sebe alebo o iných ľuďoch.

Z myšlienok sa môžu stať skutky a zo skutkov sa môžu stať návyky... a všetko to začína jedinou myšlienkou. Boh chce, aby sme verili jeho slovu viac, ako veríme vlastným pocitom či tomu, akými sa veci zdajú byť. Božie slovo je pravdivejšie než čokoľvek, čo si ja môžem myslieť. Je pravdivejšie než to, čo cítim. Je pravdivejšie, než to, ako teraz veci vyzerajú. Biblia hovorí: „Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky“ (Izaiáš 40,8). Dávid v Žalmoch (119,105) hovorí: „Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.“

Ježiš rozpovedal toto podobenstvo, aby vysvetlil dôležitosť počúvania a konania na základe toho, čo nám hovorí: „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale“ (Ev. podľa Matúša 7,24-25). Ježiš pokračuje: „Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ev. podľa Jána 15,10-11).

Môžeme čeliť akejkoľvek situácii, myšlienke či pocitu tým, že sa obrátime na našu Skalu (Žalm 18,47), na Toho, ktorý nás miluje a uvádza nás do celej pravdy (Ev. podľa Jána 16,13). Satan sa možno snažiť ťa zviesť, odradiť ťa, poraziť ťa. Je to však klamár a potrebujeme sa vzoprieť jeho klamstvám pravdou Božieho slova. Keď budeme dbať na to, aby sme si obliekali štít viery v Božie slovo, v Kristovi víťazne obstojíme.

“Neck je zvelebený Hospodin, moja skala,
ktorý učí moje ruky bojovať,
moje prsty viesť vojnu.
Moje milosrdenstvo a moja pevnosť,
môj hrad a môj záchranca,
môj štít, ktorým sa kryjem.“
Žalmy 144,1-2

“Zvelebovať budem Hospodina v každom čase,
ústami ho budem ustavične chváliť.
Oslavujte so mnou Hospodina,
spoločne vyvyšujme jeho meno!
Hľadal som Hospodina, odpovedal mi,
vytrhol ma zo všetkých hrôz.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin.
Blahoslavený muž, čo sa utieka v nemu.
Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý,
Hospodin ho však z každého vyslobodí.“
Žalm 34, 2, 4-5, 9, 20

“Dobre je chváliť Hospodina,
ospevovať tvoje meno, Najvyšší;
hneď zrána hlásať tvoju milosť
a tvoju vernosť v noci.“
Žalm 92, 2-3

Vybraté z knihy z vydavateľstva WaterBrook Press. Copyright © 2004 Ney Bailey. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukovaná alebo rozširovaná v žiadnej podobe alebo žiadnymi prostriedkami bez písomného súhlasu.

Ney Bailey je autorkou knihy Viera nie je pocit. Vydavateľstvo: WaterBrook Press.

Doplnkové čítanie:
Lámač pút; Dr. Neil T. Anderson, Vydavateľstvo: Harvest House Publishers
Victory Over Darkness (Víťazstvo nad temnotou; Víťezství nad temnotou – kniha dostupná v českom preklade – pozn. prekl.); Dr. Neil T. Anderson, Vydavateľstvo: Regal Books

Opýtaj sa otázku