×
Vyhľadávanie

Pôjdem do neba aj ak zhreším?

Tu je potrebné pozrieť sa na viacero biblických právd:

Sebaovládanie je ovocím Ducha Svätého

Galaťanom 5, 22 hovorí o tom, že cieľom Ducha Svätého pri vedení a premene nášho života je vybudovať v nás sebaovládanie. Proces toho ako sa stávame viac podobnými Ježišovi Biblia nazýva posväcovanie. Je to postupná zmena prostredníctvom ktorej v nás Boh buduje svoj charakter a svätosť.

Každý kresťan bojuje s hriechom

Hriech, ktorému venujeme pozornosť, sa pravdepodobne po istom čase zmení. Je dôležité, aby sme umožnili Bohu poukázať na náš hriech a dovolili mu zmeniť ho v jeho čase a jeho spôsobom. Ak sa pokúšame tento hriech odstrániť vlastným úsilím, pravdepodobne zlyháme. Boh je ten, ktorý nás mení a nie naše snahy, kedy kladieme dôraz na vlastnú silu a odhodlanie. Boh chce, aby sme mu dôverovali, že nás zmení a nespoliehali sa sami na seba.

Pavol bojoval so žiadostivosťou

Opisuje to v siedmej kapitole Listu Rimanom. Čím viac sa snažil dodržiavať zákon, tým viac ho zákon odsudzoval, pretože nedokázal podľa neho žiť. Jeho záver? Keď sa pýta, „Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ jeho odpoveď znie „Ježiš“, čo ďalej vysvetľuje v Rimanom 8.

Ďalšie užitočné verše:

1 Ján 1, 7- 2, 2

„Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“

„Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu – Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy...“

Nikto z kresťanov nežije dokonalý život – taký, ktorý by sa úplne páčil Bohu. Boh nás prijíma na základe toho, že Ježiš umrel namiesto nás. Vďaka jeho spravodlivosti nám bolo všetko odpustené a Boh nás vyhlásil za spravodlivých.

Rimanom 3, 20-26

„Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti; preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.“

Boh hovorí, že už nie sme pod zákonom (Božie požiadavky a očakávania), ktorý sa zameriava na náš výkon. Teraz sme pod jeho milosťou, pretože Ježiš naplnil požiadavky zákona a vďaka jeho milosti sme mohli vstúpiť do vzťahu s ním.

Základom pre večný život je naša viera v Ježiša, nie naša schopnosť zvíťaziť nad hriechom. Ježiš umrel na kríži kvôli nášmu hriechu. Ponúka nám odpustenie postavené na tom, čo vykonal on. Ponúka nám spravodlivosť pred Bohom a prijíma nás ako Božie deti, pretože zaplatil za naše spasenie.

Sústreďme sa na to, aby sme poznávali jeho slovo, prosme ho, aby v našom živote budoval to, o čom v Biblii čítame a spoliehajme sa na neho, že to v nás vykoná. Nedaj sa odradiť, dôveruj mu, odpočívaj vo vedomí toho, že on ťa dokáže meniť a oslobodí ťa od hriechu. Poslúchni ho, keď ti ponúka cestu kadiaľ uniknúť pokušeniu – vykroč tou cestou (1 Korinťanom 10, 13)! Pamätaj však, že moc zmeniť nás má iba on, nie my.

Opýtaj sa otázku