Je krst potrebný?

Ján 1, 12 nám hovorí, čo je potrebné, aby sme sa stali kresťanmi: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ To isté slovo „veriť“ použil Ján vo svojom evanjeliu deväťdesiatdeväťkrát. Chcel zdôrazniť, aby sme sa úplne spoľahli na Ježiša, úplne mu dôverovali.

Celý List Rimanom ukazuje, že človek vstupuje do vzťahu s Bohom skrze vieru. V kapitolách 2-4 (hlavne v 4. kapitole) Pavol obšírne vysvetľuje, že Abrahám bol spasený a ospravedlnený Bohom len vďaka svojej viere v neho – nie kvôli obriezke. V 2. verši Pavol hovorí o obriezke ako o „skutku“. Ak by bol Abrahám ospravedlnený vďaka obriezke, potom by sa mal čím chváliť (4, 2), ale nie pred Bohom. Boh prijíma ľudí a pozýva ich do vzťahu s ním na základe ich viery. „... no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného...“ (4, 5).

Existuje duchovný krst, ktorý je súčasťou spasenia. Keď uveríme v Ježiša, sme v neho pokrstení (Rimanom 6, 3-4). Toto je veľmi skutočný a duchovný krst, podobne ako to, že sme s ním ukrižovaní, je duchovnej povahy (nie doslova) (Rimanom 6, 5).

Aj keď by všetci veriaci v Ježiša Krista mali poslúchnuť jeho prikázanie dať sa pokrstiť (Matúš 28, 19), samotný krst nie je nevyhnutný pre spasenie ani sa nerovná spaseniu. Spasenie dostávame z milosti a jedine skrze vieru (Efezanom 2, 8-9; 1. Jánov 5, 11-13; Ján 3, 16; Lukáš 7, 50; Rimanom 10, 9-10; Skutky 16, 30-31; Rimanom 1, 16-17; 2. Timotejovi 3, 15; 1. Petrov 1, 3-5 a 9). Krst vodou je vonkajším znakom vnútornej premeny, očistenia a toho, že nový veriaci sa stáva súčasťou Kristovho tela (Rimanom 6, 1-16).

Keď sa niekto dá pokrstiť vodou, stotožňuje sa tak s Kristovým telom. Je to na svedectvo pre ostatných, že verí v Ježiša a že mu patrí. Nie krst ho zachraňuje, ale jeho viera v Ježiša. Je to podobné ako keď niekto zareaguje na výzvu prijať Pána Ježiša počas evanjelizačnej kázne. Nie to, že príde dopredu, ho zachráni, ale len jeho viera v Ježiša. Vodný krst alebo verejné vyznanie viery je potvrdením toho, čo o danom človeku už platí – že verí v Ježiša. V Jánovi v 15. kapitole aj na iných miestach sa hovorí o tom, že Ježiš žije v nás od momentu, kedy v neho uveríme. Mnoho úsekov z Biblie hovorí o tom, že Ježiš vstupuje do nášho života (Rimanom 8, 9-10), keď uveríme.

Od chvíle kedy prijmeme Ježiša Krista, sme pokrstení Duchom. 1. Korinťanom 12, 12-13 hovorí: „Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ V Efezanom 1, 13-14 sa zase píše: „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.“ Rimanom 8 taktiež dosť rozsiahlo hovorí o tom, že Duch Svätý prebýva v tých, čo veria.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok