Spoznávanie Ježiša

Spoznaj, čo Ježiš učil o tom, kým je a čo o sebe hovoril...

Ak si odovzdal svoj život Ježišovi, máš s ním vzťah. To je úžasný začiatok! Na to, aby si mohol tento vzťah rozvíjať, potrebuješ Ježiša viac spoznať.

Najlepším spôsobom, ako spoznať Ježiša, je čítať si, čo on sám hovorí o sebe v evanjeliách. Evanjeliá sú prvé knihy Nového zákona a hovoria o „dobrej zvesti“ (význam slova „evanjelium“) Ježiša Krista. Boli napísané v 1.stor.n.l. a sú napísané podľa výpovedí očitých svedkov Ježišovho života.

Ježiš sa narodil v 4. alebo 5. roku p.n.l. (naše kalendáre v tomto nie sú veľmi jednotné). Izraelský národ bol pod nadvládou cudzích okupantov takmer nepretržite od 7.stor. p.n.l. a Židia bojovali o zachovanie svojej národnej identity. Každý veriaci Žid žil vnádeji, že jedného dňa sa zjaví Mesiáš a prinesie ich národu vyslobodeniespod rímskej nadvlády. Mesiáš (gr.Christos) je hebrejské slovo a znamená „pomazaný“. Kristus je titul, nie Ježišovo priezvisko.

Väčšina záznamov v evanjeliáchje venovaná trom rokom, ktoré Ježiš strávil kázaním v okolí Galilejského mora v severnom Izraeli. Hovoria o živote a vyučovaní jedinečnej osoby. Ježiš, ako evanjeliá ďalej hovoria, zjavoval svoju božskú moc uzdravovaním chorých, slepých a chromých, kriesením mŕtvych, kráčaním po vode a utíšením búrky na mori. Ježišove učenie nespočívalo v detailnom dodržiavaní zákonov a v prejavoch vonkajšej zbožnosti, ktorá bola charakteristická pre vtedajší judaizmus. Stal sa veľmi populárnym práve medzi galilejskými masami.

Počas svojho pôsobenia sa Ježiš snažil priviesť ľudí k sebe. Zástupy očakávali politického osloboditeľa. Cirkevné zriadenie zase chcelo, aby ľudia uznávali ich autoritu a zbožnosť. Ježiš neuspokojil priania ani jednej z týchto skupín.

Pozrime sa teraz na štyri udalosti z Evanjelia podľa Jána, aby sme zistili, čo Ježiš o sebe hovorí.

Ev. podľa Jána 5: Ježiš hovorí o Bohu ako o svojom Otcovi

V piatej kapitole Evanjelia podľa Jána Ježiša oslovujúžidovskí náboženskí vodcovia, pretože uzdravil chorého počas sabatu (židovský deň odpočinku). Akékoľvek vynaloženie námahy v tento deň považovali za porušenie Božieho prikázania zachovávať deň odpočinku. Po storočia Židia vo svojich zákonoch dôkladne určovali, čo bolo dovolené. Ježišov čin porušil ich striktné pravidlá.

Ježiš obraňoval svoj čin uzdravenia počas sabatu tým, že Boh, ktorý udržiava celý svet,nikdy neodpočíva, ale neustále pracuje. Boh stále koná dobro, keďže Boh nemôže prestať pracovať: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5, 17). Preto mali Židia ešte väčšiu túžbu ho zabiť, lebo nielenže porušil zákon o sobote, ale hovoril o Bohu ako o svojom Otcovi, čím sa robil rovným s Bohom (Ján 5, 17-18).

Židia považovali toto Ježišovo tvrdenie za donebavolajúce rúhanie.Počas mnohých storočí okupácie rôznymi národmi, mnohí Židia podstúpili strašné utrpenie, aby zostali verní uctievaniu Jahveho, jediného pravého Boha. Ako mohlo Ježišovi, pravému Židovi, prísť na um tvrdiť, že je rovný Bohu?

Ev. podľa Jána 8: Ježiš učí, že tu je od počiatku

O tri kapitoly neskôr Ježiš opäť vedie spor so židovskými vodcami. Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme počas Sviatku stánkov, kedy si pripomínali, ako Boh viedol Mojžiša a izraelský národ z Egypta do zasľúbenej zeme.

V tomto rozhovore Ježiš vyslovuje niekoľko tvrdení. Povedal, že je svetlom sveta, že môže vyslobodiť človeka z jeho hriechov a že nikto, kto v neho verí, nezomrie. Židovskí vodcovia boli opäť rozhorčení jeho pre nich absurdnými tvrdeniami, ale radšej ho ďalej pokúšalidúfajúc, že nájdu v jeho tvrdeniach nejaké protirečenia. Ani samotný Abrahám, ctenýzakladateľ judaizmu, sa nevyhlasoval za nesmrteľného, tak ako mohol Ježiš takto o sebe hovoriť? Ježiš odpovedal: „Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho…” (Jn 8,56-59).

Jeho slová boli o to viac poburujúce, že použil výraz Ja som. V Starej zmluve, keď Mojžiš hľadal stratenú ovečku na púšti, uvidel horiaci ker. Keď sa priblížil ku kru, Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu, aby sa vrátil do Egypta a vyviedol izraelský národ z otroctva. Boh uistil Mojžiša, že bude s ním.

Mojžiš sa opýtal Boha, čo im má povedať, kto ho poslal. Boh odpovedal: Ja som, ktorý som; a dodal: Izraelitom povieš: "Ja som" ma poslal k vám“ (2M 3,14). Ja som ani tak nebolo označením Boha, ale skôr označením Božej úplnej schopnosti vyviesť Izraelitov z ich otroctva. Ježiš si pripisoval rovnaké meno a moc.

Ev. podľa Jána 10: Ježiš učí, že je rovnocenný s Bohom

Toto tretie tvrdenie je zaznamenané v 10. kapitole Evanjelia podľa Jána. Udialo sa na slávnostiach posvätenia chrámu, tzv. Hanukkah. Ježiš je opäť v Jeruzaleme a davy, rovnako aj náboženskí vodcovia, sú v očakávaní: Vyhlási Ježiš o sebe, že je Mesiáš? Podľa tradície sa mal Mesiáš objaviť na jednom z takýchto sviatkov.

Židovskí vodcovia sa zhromaždili okolo Ježiša a pýtali sa ho, či je on Mesiáš. Možno, že sa ho na to pýtali len zo zvedavosti, ale viac-menej to mala byť pasca. Chceli ho donútiť povedať niečo, kvôli čomu by ho mohli zatknúť a popraviť. Namiesto priamej odpovede im Ježiš odpovedal, že už im raz povedal, kto je a aj tak mu neverili: „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek“ (Jn 10,27-33).

Ev. podľa Jána 11: Ježiš učí, že ponúka večný život

Lazár, blízky Ježišov priateľ, ochorel. Žil v Betánii, menej ako dve míle na východ od Jeruzalema. Ježiš bol v tom čase oveľa ďalej smerom na východ, pri rieke Jordán. Keď sa dopočul, že Lazár je chorý, počkal ešte dva dni. Kým prišiel do Betánie, Lazár už bol mŕtvy a pochovaný.

Marta, Lazárova sestra, vyšla Ježišovi naproti a hovorila, že jej brat by bol ešte nažive, keby bol Ježiš prišiel skôr. Potom nasledoval rozhovor:

„Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych! Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet“ (Jn 11,23-27).

Ježiš sa presunul k jaskyni, v ktorej bol Lazár pochovaný. Nahlas sa modlil a poďakoval Otcovi za vypočutie Jeho modlitby: „Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 11, 42). Keď sa domodlil, prikázal Lazárovi, aby vyšiel z hrobu a ten mŕtvy muž, ešte zabalený v bielom plátne, vyšiel von.

Čo znamenajú Ježišove tvrdenia, že je Boh

Ježiš tvrdil o sebe veci, ktoré sa môžu zdať prehnanými – rovnosť a jednota s Bohom, večná existencia ešte pred stvorením sveta a zdroj večného života. Toto nie sú tvrdenia obyčajného smrteľníka (teda aspoň takého, ktorý je pri zmysloch). Ježiš taktiež tvrdil, že má úplnú moc nad zemou, že sa jedného dňa vráti aby súdil zem, že môže odpúšťať hriechy a že je jedinou cestou k Bohu. Tvrdil, že môže dať život a zasýtiť najväčší hlad človeka. Nazýval sám seba Synom človeka, čo je starozákonný termín pre Mesiáša. Dovolil, aby ho ostatní uctievali, hoci Židia mohli uctievať iba jediného Boha.

Počas súdu pred ukrižovaním Ježiša židovskí vodcovia povedali rímskemu prefektoviPilátovi:„My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna“ (Jn 19,7). Ježiš Nazaretský bol zabitý nie pre to, čo urobil, ale pre to, čo o sebe tvrdil. C.S.Lewis, profesor literatúry na univerzite v Cambridge, ktorý od skepticizmu prešiel ku kresťanstvu, raz poznamenal: „Snažím sa, aby ľudia o ňom nehovorili také hlúpe veci typu: ´Prijímam Ježiša ako výnimočného morálneho učiteľa, ale neprijímam jeho tvrdenia o tom, že je Boh.´ To je jedna z vecí, ktorú nesmieme hovoriť. Človek, ktorý by bol iba človekom, a hovoril by veci, ktoré hovoril Ježiš, by nebol dobrým morálnym učiteľom. Skôr by bol bláznom, napríklad ako niekto, kto o sebe tvrdí, že je vareným vajcom, alebo by bol rovno diablom z pekla. Musíš si rozhodnúť, buď tento muž bol a je Synom Božím, alebo bol šialenec či ešte niečo horšie.“1

Ježišov život a učenie sú jedinečné

Spomedzi všetkých zakladateľov veľkých svetových náboženstiev jedine Kristus o sebe tvrdil, že je Boh! Abrahám, Mohammed, Konfúcius, Buddha – ani jeden z nich netvrdil, že je bohom. Buddha, napríklad, na sklonku svojho života povedal svojim učeníkom, aby sa nezaoberali spomínaním si na neho, ale aby si pamätali jeho učenie o Ceste k osvieteniu.

Každý z týchto zakladateľov svetových náboženstiev by mohol byť vyňatý zo svojho učenia bez toho, že by dané náboženstvo utrpelo vážnu ujmu. No kresťanstvo je postavené na Kristovi, na tom, čo o sebe tvrdil a čo robil. Vo svojom učení je takmer až zahanbujúco zameraný na seba. Čo iné by sme mohli povedať o niekom, kto hovorí: „Ja som cesta, pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Jn 14,6). Ak sú však Ježišove slová pravdivé, potom sú tieto vyjadrenia plné nádeje. Môžeme spoznať Boha, pretože Ježiš je Boh.

Plne Bohom a plne človekom

Ježiš Kristus nie je len úplným Bohom, je aj plne človekom. Okúsil hlad a smäd, samotu a bolesť zrady a odmietnutia. Pretrpel poníženie, keď nahý visel na kríži. Zažíval pokušenie. Jedol skutočné jedlo, ronil skutočné slzy pri smrti priateľa a pri ukrižovaní mu tiekla skutočná krv. Dokonca aj jeho zmŕtvychvstanie bolo fyzické. Ježiš Kristus bol úplným človekom.

Čo to ale znamená pre nás, že Ježiš Kristus je úplným Bohom a úplným človekom?

1. Keďže Ježiš je Boh, zaslúži si naše uctievanie. Mali by sme k nemu pristupovať ako k Bohu, s úctoua rešpektom. Ježiš nie je nás kamoš, on je náš Pán.

To, že Ježiš je naším Pánom znamená, že mu dovolíme, aby viedol každú oblasť nášho života, nielen náš náboženský život a osobnú zbožnosť, ale aj našu kariéru, rodinu, naše financie a postoje. To, že poznáme Ježiša, by malo ovplyvniť naše vzťahy s inými, aj to, čo pozeráme v televízii. Prenechanie kontroly nad týmito vecami Ježišovi nás nedostane do neba. Odovzdať Ježišovi vládu nad naším životom je odpoveďou na náš večný vzťah s ním. On je tvojím mocným Pánom, miluj a uctievaj ho.

2. Keďže Ježiš je Boh, dokáže zvládnuť všetky naše problémy. Neexistuje nič, čo by Boh nemohol prekonať. Ježiš je „JA SOM“, ktorý dokáže urobiť všetko. Ježiš hovorí, že môže spôsobiť, aby všetky veci v našom živote slúžili na dobro (Rim 8,28). V skutočnosti „môže nad toto všetko učiniť omnoho viac“ (Ef 3,20). Keď budeš Ježiša lepšie spoznávať, verím, že zažiješ jeho moc, ktorou dokáže naplniť v tvojom živote všetko, čo zasľúbil.

3. Keďže Ježiš je Boh, dokázal nás zmieriť s Bohom. Ježiš je viac než len priateľ. Je naším Záchrancom.

4. Keďže Ježiš je človekom, dokáže pochopiť naše potreby a vžiť sa do našich problémov. Neexistuje nič, čím práve prechádzame,čomu by nerozumel: „lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným“ (Žid 2,18). Žil medzi nami a preto dokonale rozumie tomu, čo cítime.

5. To, že Ježiš bol plne človekom, potvrdzuje našu ľudskosť. Väčšími kresťanmi sa nestaneme tak, že sa staneme menej ľuďmi. Boh nás stvoril na svoj obraz a chce, aby sme sa tešili zo života aj so všetkými možnosťami, ktoré nám ponúka. Dal každému z nás talenty a schopnosti, ktoré chce, aby sme rozvíjali.

To neznamená, že nasledovanie Ježiša z nás urobí zdravých a bohatých (no staneme sa múdrymi!).Bude to chcieť osobné obete. Možno sa budeš musieť vzdať niečoho, čo ti je pohodlné: starý životný štýl, osobné návyky, kariéra, finančný úspech, dokonca svoj život. Vpusti Ježišovo učenie do svojho života, uč sa od neho a spoliehaj sa naňho. To je presne to, čo robí tento život úžasným.

(1) C.S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1952), pp55-56. Used by permission.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok