Je teraz Boh v mojom živote?

Keď si sa rozhodol pozvať Ježiša do svojho života, potrebuješ uistenie...počul ma Boh? Áno. Ježiš sľúbil, že vstúpi do nášho života, ak ho o to požiadame.

V Zjavení 3,20 dáva Ježiš ponuku: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Otvoril si Bohu dvere do svojho srdca? Ak áno, čo povedal, že urobí? Klamal by ti?

Prvý list Jánov 5,14 hovorí: „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.”

V Jánovi 6,37 Ježiš povedal: „Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“ V 10. kapitole, vo veršoch 27-29 môžeme ďalej čítať: „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.“

Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy, aby sme s ním mohli mať vzťah. Nie je mu to jedno. Bol ochotný zájsť naozaj ďaleko, aby nás priviedol do vzťahu s ním. Ježiš vzal na seba naše hriechy a prikryl nás svojou spravodlivosťou, čím nám bolo úplne odpustené a na základe čoho nás plne prijal. Nemusíme najprv žiť dobrým životom, dodržiavať všetky náboženské pravidlá, alebo ho roky prosiť. Je to Boh sám, kto nám umožnil mať s ním vzťah. Prichádzame k nemu na základe toho, čo on urobil pre nás, nie na základe niečoho, čo dokážeme urobiť my. Zaplatil za naše hriechy, aby nám mohol odpustiť a vstúpiť do nášho života. Prvý list Petra 3, 18 hovorí: „Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“

Ak niekto požiada Ježiša, aby vstúpil do jeho života, je úžasné vedieť, čo Boh na tento vzťah hovorí:

 • Máš pokoj s Bohom – „Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (Rím 5,1)

 • Stal si sa Božím dieťaťom – „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Ján 1,12)

 • Už viac nežiješ v tme – „Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.“ (Ef 5,8)

  „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ (Kol 1,13-14)

 • Je ti odpustené – „O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“ (Sk 10,43)

  „V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti.” (Ef 1,7-8)

  „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“ ( 1 Ján 4,9-10)

 • Máš večný život – „Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5,24)

  „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1 Ján 5,11-13)

 • Si zapečatený Duchom Svätým – „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého.“(Ef 1,13)

 • Môžeš začať spoznávať Božiu lásku – „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15,7-11)

Ak chceš rásť vo vzťahu s Bohom:

Aby si lepšie spoznal Boha, venuj čas jeho Slovu (Biblii) a požiadaj ho, aby ti ukázal viac zo seba a aby on sám budoval tvoj vzťah s ním. Evanjelium podľa Jána (4. kniha v Novej Zmluve) je dobrým miestom pre začiatok.

Slobodne sa s ním zhováraj. Veď napokon: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (F 4,6-7)

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok