×
Vyhľadávanie

Je teraz Boh v mojom živote?

Keď si sa rozhodol pozvať Ježiša do svojho života, potrebuješ mať istotu: naozaj ťa Boh počul? Áno. Ježiš sľúbil, že ak ho o to požiadame, skutočne vstúpi do nášho života.

V Zjavení Jána 3, 20 dáva Ježiš ponuku: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Spoločné stolovanie vo vtedajšej kultúre bolo prejavom hlbokého, intímneho priateľstva a zďaleka nebolo len o jedle.) Otvoril si Bohu dvere do svojho srdca? Ak áno, čo povedal, že urobí? Myslíš, že by ti klamal?

V 1. liste Jána 5, 14 sa píše: „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.”

V Jánovi 6, 37 Ježiš povedal: „Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“ V 10. kapitole, vo veršoch 27-29 môžeme čítať: „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.“

Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy, aby sme s ním mohli mať vzťah. Nie je mu to jedno. Bol ochotný zájsť naozaj ďaleko, aby nás priviedol do vzťahu s ním. Ježiš vzal na seba naše hriechy a prikryl nás svojou spravodlivosťou. Vďaka tomu nám bolo úplne odpustené a Boh nás plne prijal. Nemusíme najprv žiť dokonalým životom, dodržiavať všetky náboženské pravidlá alebo ho roky prosiť, aby vstúpil do nášho života. Sám Boh nám umožnil mať s ním vzťah. Prichádzame k nemu na základe toho, čo on pre nás vopred urobil, nie na základe niečoho, čo dokážeme urobiť my. Zaplatil za naše hriechy, aby nám mohol odpustiť a vstúpiť do nášho života. V 1. liste Petra 3, 18 sa píše: „Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“

Čo hovorí Boh o tvojom novom vzťahu ním

Ak si požiadal Ježiša, aby vstúpil do tvojho života, prečítaj si, čo o tebe hovorí Boh v Biblii. Nie je to úžasné?

 • Máš pokoj s Bohom: „Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (Rimanom 5, 1)

 • Stal si sa Božím dieťaťom: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Ján 1, 12)

 • Už viac nežiješ v tme: „Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.“ (Efezanom 5, 8)

  „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ (Kolosanom 1, 13-14)

 • Je ti odpustené: „O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“ (Skutky apoštolov 10, 43)

  „V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti.” (Efezanom 1, 7-8)

  „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“ ( 1. list Jána 4, 9-10)

 • Máš večný život: „Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5, 24)

  „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1. list Jána 5, 11-13)

 • Si zapečatený Duchom Svätým: „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého.“(Efezanom 1, 13)

 • Môžeš začať spoznávať Božiu lásku: „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15, 7-11)

Ak chceš rásť vo svojom vzťahu s Bohom:

Aby si lepšie spoznal Boha, venuj čas hlavnému zdroju, ktorý nám poskytol on sám, aby sme ho lepšie spoznali. Týmto zdrojom je Božie slovo – Biblia. Pros ho, aby ti o sebe postupne odhaľoval čoraz viac a aby on sám budoval tvoj vzťah s ním. Svoje čítanie môžeš začať napríklad Evanjeliom podľa Jána (4. kniha v Novej zmluve).

Slobodne sa s ním zhováraj. Veď napokon: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipanom 4, 6-7)

Opýtaj sa otázku