×
Vyhľadávanie

Stal som sa kresťanom. Čo ďalej?

Ako mám začať žiť svoj kresťanský život?

Kresťankou som sa stala v prvom ročníku na univerzite. Ak mám vyjadriť to, čo som vedela o Bohu a Biblii, na stupnici od 1 do 10 (ak 1 je „nemám poňatia“ a 10 je „vyrastala som v kláštore“), bola som na hodnote mínus 30. Moja rodina nikdy nechodila do kostola a predtým, než som spoznala Pána, som viedla dosť búrlivý život.

Raz som sa pokúšala čítať si Bibliu, ale – ja hlúpa – som začala hneď od začiatku (kto mohol vedieť, že Biblia má dve časti?!). Tušíš to správne: asi po prvých 20 kapitolách knihy Genezis som to vzdala. O pár rokov som zistila, že existuje aj Nová zmluva, kde by som sa mohla dozvedieť niečo o Ježišovi... a páni, fakt som sa mala čo učiť!

Ako sa teda má človek pustiť do kresťanského života? Ako môže rásť vo viere a spoznať Boha lepšie? Toto boli moje prvé otázky v čase, keď som začínala svoj nový vzťah s Bohom. Možno si aj ty kladieš podobné otázky. Tak málo som vedela o veciach spojených s Bohom, že som niekedy mala ťažkosti dať do slov svoje uletené myšlienky. Našťastie som poznala jedného staršieho kresťana, ktorý mi ukázal štyri jednoduché spôsoby, ako rásť. Stále si ich pamätám a naďalej ich používam, aj keď žijem s Ježišom už vyše 30 rokov. Modlím sa, aby aj tebe táto pomôcka priniesla osoh, keď budeš spoznávať, čo znamená žiť život kresťana.

Počúvaj Boha

Biblia je doslova Božím slovom a záznamom jeho vôle. Dostali sme ju, aby sme sa dozvedeli, kto Boh je a čo zamýšľa s naším životom. V 2. liste Timotejovi 3, 16-17 sa píše: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ Práve preto si musíme každý deň čítať Bibliu. Ak nemáš Bibliu (čo je pochopiteľné), vyber sa do kresťanského kníhkupectva a kúp si jednu. [Pozn.: V slovenčine ti odporúčame napríklad Slovenský ekumenický preklad.] Taktiež si ju môžeš stiahnuť do mobilu alebo ju čítať online.

Začni čítať napr. Evanjeliom podľa Jána, ktoré nájdeš v Novej zmluve (niekedy sa tejto knihe hovorí zjednodušene „Ján“ a je to štvrtá kniha Novej zmluvy. Nepomýľ si ju s 1.– 3. listom Jána alebo so Zjavením Jána, ktoré sa nachádzajú na konci Novej zmluvy). Počas čítania rada používam poznámkový blok alebo zošit, kde si zapisujem svoje pozorovania a otázky. Po každej kapitole si polož nasledujúce dve otázky: Čo som sa naučil/a o Bohu alebo o Ježišovi? Sú v tejto kapitole veci, ktoré by som mal/a alebo nemal/a robiť? Pravidelné rozmýšľanie o týchto dvoch otázkach bude svedectvom o tom, že Biblia je pre tvoj život veľmi praktická a užitočná. Keď dočítaš Jána, pokračuj ďalej až do konca Biblie.

Keď čítame Bibliu, zistíme, ako veľmi nás Boh miluje. „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme“ (1. list Jána 3, 1). Zisťujeme, že sme sa stali úplne novým stvorením, keď sme pozvali Ježiša, aby sa stal naším Záchrancom a Pánom. Prečítaj si List apoštola Pavla Efezanom 1, 3-14 a vypíš si veci, ktoré tieto verše hovoria o tebe ako o kresťanovi. Úžasné, však?

Rozprávaj sa s Bohom

Modlitba je neoddeliteľnou súčasťou zdravého života s Bohom. Je to asi najobľúbenejší aspekt môjho vzťahu s Otcom. Len si to predstav: máme možnosť rozprávať sa s BOHOM! Kedykoľvek, kdekoľvek, v akejkoľvek nálade, v pokušení či v radosti. List Hebrejom 13, 5 nám hovorí, že on nás nikdy neopustí ani nezanechá. Je to skvelá správa hlavne pre tých z nás, ktorí nikdy neokúsili takýto druh lásky a záväzku. Nuž, teraz nám už navždy patrí, pretože Boh neklame a nemení svoj názor (4. Mojžišova 23, 19; Títovi 1, 2; Hebrejom 6, 18). A keďže Boh je stále s nami, vždy sa s ním môžeme porozprávať. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Nie sú potrebné žiadne náboženské rituály alebo predpísané slová. V Žalme 62, 9 sa píše: „...vylievajte si pred ním srdce!“

Keď som sa začínala modliť, veľmi mi pomohla metódia 4P. Spomínaš si, ako som hovorila, že moja viera začínala na bode mínus 30? Nevedela som NIČ. Doma sme sa nemodlili, len sme si želali – niečo sme si zvykli zaželať predtým, než sme sfúkli sviečky na narodeninovej torte, alebo keď vyšla prvá hviezda na nebi. Nikdy predtým som sa nemodlila a spočiatku som sa cítila trocha zvláštne, ale metóda 4P mi skutočne pomohla.

Metóda 4P

Pochvala... alebo adorácia je vyjadrením nášho úžasu nad tým, aký je Boh: milujúci, dobrý, chápavý, milostivý atď. Keď si čítaš Bibliu a robíš si poznámky o tom, čo si sa naučil o Bohu, budeš mať stále viac a viac vecí, za ktoré ho môžeš chváliť. Taktiež si každý deň prečítaj jeden žalm – nebude to trvať dlhšie než 3 až 5 minút. Každý žalm ti odhalí nové dimenzie Božieho charakteru a skutkov, za ktoré ho môžeš chváliť.

Pokánie... je kľúčové, aby sme mohli rásť. Kým budeme tu na zemi, hriech bude neustále narúšať naše spoločenstvo Bohom. Pokiaľ prechovávame vo svojom živote postoje a skutky, o ktorých Biblia hovorí, že sú nesprávne, budeme prežívať pocity viny a Boh sa nám bude zdať vzdialený. Vtedy je čas na pokánie (prejavenie ľútosti a vyznanie týchto postojov či skutkov Bohu). Vyhľadaj si 1. list Jánov 1, 9. Potom si prečítaj Žalm 32, 3-5 o dôsledkoch nevyznaného hriechu a o tom, ako sa s ním vysporiadať.

Poďakovanie... je prejavom našej vďačnosti Bohu za všetko, čo urobil. Kniha Žalmov je aj v tomto prípade skvelým príkladom toho, za čo všetko môžeme ďakovať Bohu a ako. Modli sa slová zo žalmov a prispôsob ich svojej situácii. Je to dobrý spôsob, ako sa naučiť rozprávať sa s Bohom.

Prosby... sú prihováraním sa jednak za naše potreby, a jednak za potreby iných ľudí v našom živote. Začala som si viesť malý zošit, do ktorého si zapisujem svoje prosby za seba aj iných. Zapisujem si k nim dátum, kedy som sa začala za danú vec modliť, a dátum, kedy danú modlitbu Boh vypočul. Modli sa konkrétne, s očakávaním a vierou. 1. list Jánov 5, 14-15 nám hovorí, že ak sa modlíme podľa jeho vôle, on nás počuje a splní naše prosby. Určite sa pýtaš: „Ako zistím, čo je jeho vôľa?“ Nuž, táto otázka nás vracia presne tam, kde sme začali... k pravidelnému čítaniu Božieho slova.

Rozprávaj sa s inými ľuďmi, ktorí poznajú Boha

Tomuto sa jednoducho hovorí spoločenstvo s inými kresťanmi – čas strávený s ľuďmi, ktorí milujú Ježiša. Môže to byť v kostole, na skupinke štúdia Biblie alebo iných stretnutiach kresťanov. Stretávame sa kvôli tomu, aby sme spolu rástli (Skutky 2, 46-47). Mnohí z nás si potrebujú nájsť nových priateľov a naučiť sa, že zabávať sa dá aj inak. Keď trávime čas s inými veriacimi, naše správanie sa začína meniť a učíme sa, ako sa správajú a rozprávajú zrelší kresťania.

Rozprávaj o Bohu iným

Tomuto sa hovorí svedectvo. Páči sa mi, čo napísal apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom 5, 17-20: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ Jednoducho som musela povedať svojim priateľom o mojom novom vzťahu s Ježišom! Keďže mi zmenil život, odpustil mi a miluje ma tak, ako som si to nevedela ani len predstaviť, chcela som, aby mohli to isté prežívať aj oni.

Samozrejme, moje slová neprijal každý s nadšením, ale moja túžba ukázať im, aký skvelý je Boh, bola veľmi silná. Urobila som si zoznam ľudí, ktorým som chcela povedať o Bohu, a potom som len čakala, aby mi Boh dal vhodné príležitosti. Som rada, že mnohí z týchto ľudí, dnes už tiež poznajú Ježiša. Super, však?

Úprimne sa modlím, aby ti týchto pár myšlienok poslúžilo ako schodíky na ceste k bližšiemu vzťahu s Ježišom, naším Spasiteľom.

Spoznávanie Boha je úžasným zážitkom. Aj v tvojom okolí je iste viacero ľudí, ktorí majú blízky vzťah s Ježišom a radi by ti pomohli rásť. Klikni sem, ak chceš, aby sme ti pomohli nájsť iných veriacich v tvojom okolí.

Opýtaj sa otázku