5. lekcia: O čom je modlitba?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

5. lekcia

O čom je modlitba?

Nahum 1
7 Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

O – Aké tri Božie vlastnosti pomenúva tento verš?

O – Čo podľa tohto verša očakáva Boh od teba?

1. Petrov 5
7 Naňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará.

Filipanom 4
4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! 5Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko! 6 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.

O – Čo Boh chce, aby sme urobili s našimi starosťami?

1. Tesaloničanom 5
16 Ustavične sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite. 18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.

O – Čo myslíš, čo majú tieto tri príkazy spoločné?

1. Jánov 5
14 A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.

O – Na ktoré modlitby Boh odpovie?

Rimanom 8
26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. 27 Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.

O – Ako nám Duch Svätý pomáha pri modlitbe?

Hebrejom 4
14 Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. … 16 Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

1. Timotejovi 2
5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš.

Ján 14 – Ježiš povedal:
13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. 14 Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.

O – Ako je Boh oslávený tým, keď dostaneš odpoveď na svoje modlitby?

Žalm 66
18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul.

Žalm 145
18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

O – Čo hovoria tieto verše o úprimnosti a čestnosti, ktorú si Boh od nás želá, keď sa s ním rozprávame?

Žalm 62
6 Len v Bohu sa upokojí moja duša, lebo od neho je moja nádej. 7 Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. 8 V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. 9 Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.

O – Čomu by sme mali podľa týchto veršov veriť o Bohu? Akú dôveru Boh chce, aby sme v neho mali, keď sa modlíme?

Teraz si môžeš vytlačiť aj 5. lekciu.
Keď opustíš túto stránku, tvoje odpovede sa neuložia.

Gratulujeme! Začal si s Bohom. Naďalej ži vierou v Ježiša, prinesie ti to celoživotné naplnenie. Povzbudzujeme ťa, aby si si prečítal aj ďalšie články na tejto stránke.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok