4. lekcia : Čo chce Boh v našom živote vykonať?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

4. lekcia

Ako v nás Boh buduje svoj charakter

2. Korinťanom 5
17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, nastali nové.

Galaťanom 5
16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

O – Predtým než si sa stal kresťanom, si robil, čo si chcel. Aký konflikt budeš na základe týchto veršov odteraz zažívať?

O – Čo máme podľa verša 16 robiť?

O – Aký bude výsledok, ak to urobíme?

Galaťanom 5
19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.

O – Želá si Boh, aby tieto veci boli naďalej súčasťou nášho života po tom, ako sme prijali Ježiša?

Rimanom 12
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

O – Čo chce Boh urobiť v tvojom živote?

2. Korinťanom 3
17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve – a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.

O – Čo sa stane, ak dovolíme Duchu Svätému, aby menil náš život?

Galaťanom 5
22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!

O – Čo chce Boh priniesť do nášho života namiesto hriechom poznačeného životného štýlu?

O – Ako sa môžu tieto vlastnosti podľa verša 25 stať reálnymi aj v našom živote?

Lukáš 6 – Ježiš povedal:
47 Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? 48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený.

O – Ktoré tri veci od nás Ježiš žiada?

O – Ako by to mohlo zmeniť náš život?

Ján 15 – Ježiš povedal:
4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.

O – Ježiš použil príklad strapcov hrozna, ktoré rastú na ratolestiach napojených na vínny kmeň. Ak budeme poslúchať Ježiša, akým spôsobom prinesie náš život podľa verša 5 ovocie (Ježišove vlastnosti)?

2. Korinťanom 3
18 ... premieňame sa…

Ján 15
5 …pretože bezo ma nemôžete nič urobiť.

2 Kor 4
7 …aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.

O – Na čo Boh chce, aby sme sa podľa týchto veršov spoliehali, ak túžime vidieť v našom živote zmeny? Dokážeme sa sami zmeniť?

Záver: Pokús sa zhrnúť posolstvo týchto veršov o tom, čo chce Boh v našich životoch konať a ako to urobí.

Teraz si môžeš vytlačiť 4. lekciu.
Keď opustíš túto stránku, tvoje odpovede sa neuložia.
Pre 5. lekciu klikni tu.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok