×
Vyhľadávanie

4. lekcia : Čo chce Boh v našom živote vykonať?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

4. lekcia

Ako v nás Boh buduje svoj charakter

2. Korinťanom 5
17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, nastali nové.

Galaťanom 5
16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

Otázka: Predtým než si sa stal kresťanom, si jednoducho robil, čo si chcel. Aký vnútorný konflikt budeš na základe týchto veršov odteraz zažívať?

Otázka: Čo máme robiť podľa Galaťanom 5, 16?

Otázka: Aký bude výsledok, ak budeme tak žiť?

Galaťanom 5
19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.

Otázka: Je podľa Boha v poriadku, ak budú tieto veci naďalej súčasťou nášho života po tom, ako sme prijali Ježiša?

Rimanom 12
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Otázka: Čo chce Boh urobiť v tvojom živote?

2. Korinťanom 3
17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve – a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.

Otázka: Čo sa stane, ak dovolíme Duchu Svätému, aby menil náš život?

Galaťanom 5
22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!

Otázka: Boh nechce, aby náš život charakterizoval hriech. Akými vecami chce radšej naplniť náš život?

Otázka: Ako sa môžu tieto vlastnosti podľa verša 25 stať reálnymi aj v našom živote?

Lukáš 6 – Ježiš hovorí:
47 Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? 48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený.

Otázka: Ktoré tri veci od nás Ježiš žiada (verš 47)?

Otázka: Ako by to mohlo zmeniť náš život (verš 48)?

Ján 15 – Ježiš povedal:
4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Otázka: Ježiš tu použil ilustráciu o hrozne rastúcom na ratolestiach napojených na vínny kmeň. Ak budeme poslúchať Ježiša, akým spôsobom prinesie náš život podľa verša 5 „ovocie“?

2. Korinťanom 3
18 ... premieňame sa…

Ján 15
5 … pretože bezo ma nemôžete nič urobiť.

2. Korinťanom 4
7 … aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.

Otázka: Na čo sa máme podľa týchto veršov spoliehať, ak chceme vidieť v našom živote zmeny? Dokážeme sa zmeniť z vlastných síl?

Záver: Pokús sa zhrnúť, čo hovorili pasáže v tomto štúdiu o tom, ako chce Boh konať v našom živote a ako to urobí.

Teraz si môžeš vytlačiť 4. lekciu.
Keď opustíš túto stránku, tvoje odpovede sa neuložia.
Pre 5. lekciu klikni sem.

Opýtaj sa otázku