×
Vyhľadávanie

2. lekcia: Môže nás Boh niekedy opustiť?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

2. lekcia

Vydrží tento vzťah?

Ján 1
12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Otázka: Kedy presne sa začal tvoj nový život?

2. Korinťanom 5
17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, nastali nové.

Otázka: Keď človek prijme Ježiša do svojho života, ako sa podľa tohto verša zmení jeho život?

Efezanom 1
13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého.

2. Korinťanom 1
22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako závdavok.

Otázka: Čo nám Boh dal, keď sme prijali Ježiša Krista? (Biblia jasne učí, že existuje len jeden Boh, no v troch osobách – Otec, Syn Ježiš Kristus a Duch Svätý.)

Hebrejom 13
5 Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.

Prečítaj si tento verš a namiesto „ťa“ použi svoje meno.

Otázka: Čo pre teba znamená Boží prísľub, že ťa nikdy nezanechá ani neopustí?

Ján 10 – Ježiš povedal:
27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.

Otázka: Kto ťa bezpečne drží vo svojich rukách?

Otázka: Čo nám Ježiš dáva podľa 28. verša?

Ján 5 – Ježiš hovorí:
24 Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

1. Jánov 5
11 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v Jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. 13 Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.

Otázka: Ako získavame večný život podľa verša 11?

Otázka: Kto má podľa veršov 12 a 13 večný život?

Otázka: Je možné prijať Ježiša Krista, veriť v Syna a nemať večný život?

Ak si ešte neprijal Ježiša do svojho života, v článku Chcel by si spoznať Boha osobne? sa dočítaš o tom, ako to môžeš urobiť.

Rimanom 8
38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Záver: Čo si sa z týchto veršov dozvedel o tom, ako môžeš mať istotu, že tvoj vzťah s Ježišom vydrží naveky?

Teraz si môžeš vytlačiť 2. lekciu.
Po opustení tejto stránky sa tvoje odpovede sa neuložia.
Pre 3. lekciu klikni sem.

Opýtaj sa otázku